TERUG
  Bestrating en klinkers
  Getrommelde bestrating
  Gebakken bestrating
  Betontegels
  Terrastegels MBI
  Terrastegels Excluton
  Terrastegels Kijlstra
  Natuursteen tegels
  Keramische Tegels


Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Timmerman Sierbestarting BV te Ruinerwold, hierna te      
noemen TIMMERMAN, gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Timmerman gedane     
aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van evt. Algemene voorwaarden van de wederpartijen .     
                                    
Eigendomsovergang en risico                             
1. Behoudens het in lid 2 verder gestelde gaat de eigendom van en het risico voor beschadiging of tenietgaan     
    van de goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij levering. In geval de goederen getransporteerd     
    moeten worden is het risico van transport, voor geheel of gedeeltelijk tenietgaan, voor de koper.      
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan     
    of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Timmerman zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval      
    gaat de eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen jegens Timmerman voldaan heeft.     
3. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d.. Van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale     
    betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uur na de ontdekking daarvan aan Timmerman te melden.     
4. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper     
    dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom                 
                                    
Levering                                   
1. De levering van de goederen door Timmerman vindt plaats op het adres van de koper op de tussenpartijen     
    overeengekomen dag, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen     
2. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.      
3. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden,     
    wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Timmerman redelijkerwijze in de gelegenheid is tot     
    levering. Als overmacht zal in iedere geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.                 
4. Indien gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper is Timmerman bevoegd de levering     
    van de goederen uit te stellen totdat de koper zekeheid voor de betaling heeft verschaft.                  
                                    
Ontvangst                                    
1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij aflevering     
    te hebben gecontroleerd.                             
2. Reclames diene schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 8 dagen na levering. Na afloop     
    van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.                 
3.  Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te     
     reclamere vervallen.                             
                                    
Prijzen en betalingen                             
1. Betaling dienst plaats te vinden voor de leveringen, middels overboeking of i-deal. tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen. De bestelling wordt pas verwerkt als de betaling is ontvangen.      
                                    
2. Indien de koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaald wordt deze geacht van rechtswege in      
    verzuim te zijn. Vanaf de verzuimdatum zal 1.5% rente verschuldigd zijn over de koopprijs per maand.     
3. Indien Timmerman overgaat tot incasso zullen alle incassokosten voor rekening komen van de koper.     
4. Betalingen kunnen niet worden opgeschort, ook niet indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.      
                                    
Aansprakelijkheid                                   
1. Alle direct of indirecte schade welke voorvloeit uit de met Timmerman gesloten overeenkomst jegens koper     
2. Voor witte uitslag ofwel calciumcarbonaat, welke voorkomt bij betonproducten, aanvaardt Timmerman      
    geen aansprakelijkheid. Het wordt veroorzaakt door een chemisch reactie van cement en water. Deze witte     
    uitslag verdwijnt in de regel vanzelf.                       
3. Aanwezigheid van oer/pyriet in de grondstoffen gebruikt voor beton is niet uit te sluiten, inherent aan beton en de daarvan gemaakte producten geldt dan ook geen aansprakelijkheid voor mogelijke oeruitslag als ook (witte) kalkuitslag
 en/of kleurnuances
4. Voor eventuele afwijking in maatvoering kan Timmerman niet aansprakelijk worden gesteld.                 
                                  

 
                                  
Ontbinding                                   
1. In geval van niet tijdige betaling, faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding v.e.     
    regeling aan crediteuren, beslaglegging op vermogen, of gedeelte daarvan, liquidatie en alle anderen      
    vormen van onrechtmatig handelen door koper, behoudt Timmerman zich het recht voor de overeenkomst te     
    ontbinden. Indien Timmerman besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht     
    meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het geleverde is direct en geheel  opeisbaar.

Leggen

1. Gebruik voor het zandbed uitsluitend schoon metselzand, nooit geel opvulzand, ophoogzand of klapzand. Het zandbed moet tenminste 10 à 15 cm dik zijn en op afschot liggen, met verloop maximaal 1cm op 1 meter.

2. Leg de tegels op een vlak zandbed. Eventueel aankloppen met een rubberhamer, nooit aftrillen met een trilplaat. Gelegde tegels nooit met zand inwassen en na het leggen, zand of grond op de tegels direct verwijderen. Gebruik hierbij geen water.


Afleveren

Er wordt afgeleverd met een truck met oplegger met laad/loskraan aan boord. De totale lengte van dit voertuig is 16 tot 18 meter. Er wordt ten allen tijde geprobeerd aan huis te leveren. Mocht dit niet lukken, dan is dit overmacht, veroorzaakt door gebeurtenissen waar de chauffeur geen aandeel in heeft. Dat is ook de reden dat de transportplanners nooit voor 100% kunnen beloven dat er wordt gelost op de plaats waar de klant het graag wil. Die beslissing ligt altijd bij de chauffeur. Deze zal echter altijd zijn/haar best doen om de goederen zo dicht mogelijk bij het afleveradres te lossen. De materialen worden naar de vrachtauto gelost en er wordt nooit over trottoirs gereden om de losplek te bereiken.

B-keus

Alle producten in de kwaliteitsklasse “B” zijn scherp geprijsd, omdat deze producten tweede keus (handelskwaliteit) zijn. De prijs/kwaliteit-verhouding van onze producten is uitstekend. De scherpe prijs gaat wel gepaard met een belangrijke aankoopvoorwaarde:

Als u een product in de kwaliteitsklasse “B” koopt, dan aanvaardt u het risico dat de geleverde producten een beschadiging of tijdelijke kalkuitslag kunnen hebben. Ook is een onderling kleurverschil of maatverschil mogelijk, of een kleurverschil ten opzichte van de order die u heeft geplaatst (bijvoorbeeld een redelijk afwijkende tint). Daarnaast kan de oppervlaktestructuur van de geleverde stenen onderling afwijken (bijvoorbeeld stroef, glad, glanzend of grof). Producten kunnen met of zonder facetrand worden geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan het ook voorkomen dat een levering deels bestaat uit producten met een facetrand en deels uit producten zonder een facetrand. De (duur van de) werking van het impregneren van tegels kan niet gegarandeerd worden. Geïmpregneerde producten zullen vroeg of laat de glans en het waterafstotende effect verliezen. Een geïmpregneerde tegel is onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij. Ook geïmpregneerde tegels moeten met enige regelmaat gereinigd worden om groene aanslag te voorkomen.